Grupului local de iniţiativă Ţareuca Pe 25 octombrie 2010 în incinta primariei Ţareuca a avut loc şedinţa grupului local de iniţiativă privind controlul proceselor de proiectare şi construcţie ,pentru soluţionarea problemei terenurilor potenţial poluate cu poluanţi organici persistenţi ( cum ar fi : fostul depozit de păstrare a substanţelor chimice toxice şi pămîntul din preajma acestui depozit ) se vor face cercetări si analize de laborator pentru determinarea poluării solului din preajma depozitului , că dupa cum se ştie substanţele chimice nu se dizolva nici peste sute de ani şi continue sa otrăvească solul plantele apele subterane .După ce se vor face cercetări se va lua o decizie ( adică ce va fi mai departe cu acest focar toxic ).

În anul 2004, Republica Moldova, alături de alte state (peste 150 de state), a ratificat Convenţia internaţională de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi (POP). POP cuprind grupul de compuşi chimici care, în virtutea caracteristicilor lor (stabilitate chimică, rezistenţă la mediul оnconjurător, capacitate de migrare, capacitate de transmitere prin lanţul alimentar (troGrupului local de iniţiativă Ţareucafic), toxicitate, caracteristici mutagene şi cancerigene, etc.) reprezintă un pericol serios pentru sănătatea oamenilor şi mediu.
Poluanţii organici persistenţi (POP) reprezintă un grup de substanţe chimice toxice, printre care şi unele pesticide ca DDT, HCH, clordan, heptaclor, lindan etc., care persistă în mediu, se pot acumula în organismele vii prin intermediul lanţului alimentar şi pot avea efecte negative asupra sănătăţii umane şi mediului. Aceste substanţe pot produce tulburări ale sistemului imunitar, ale sistemului nervos, ale sistemului endocrin şi ale funcţiilor de reproducere şi se presupune, de asemenea, că au efect cancerigen. Nou-născuţii şi fetuşii sunt cei mai sensibili la expunerea la aceste substanţe. Opinia publică, mediul politic şi comunitatea ştiinţifică sunt extrem de preocupate de efectele negative asupra sănătăţii umane şi mediului provocate de expunerea оndelungată chiar şi la cantităţi foarte mici de POP.

Programul national de inventariere a inclus diferite obiecte unde anterior s-a efectuat managementul pesticidelor utilizate оn agricultură, cum ar fi: depozite de păstrare a substanţelor chimice toxice, staţii statice de pregătire a solutiilor, locuri de pregătire a solutiilor şi spălare a tehnicii agricole, locuri de оncărcare a tractoarelor şi elicopterelor cu soluţii de substanţe chimice toxice, etc. Pentru fiecarGrupului local de iniţiativă Ţareucae dintre terenurile identificate s-au efectuat cercetări оn condiţii naturale, de laborator şi оn oficiu, inclusiv analiza poluării solului оn preajma obiectelor infrastructurii.
În solul multora dintre terenurile cercetate s-au depistat asemenea compuşi chimici din grupul POP cum ar fi DDT şi derivaţii săi, HCH, toxafen, heptaclor, clordan, оn concentraţii care depăşesc semnificativ standardele naţionale şi internaţionale de securitate. De obicei, în aproprierea unor astfel de terenuri se află cîmpuri agricole, livezi, păduri, localităţi, rîuri şi lacuri de acumulare, fîntîni şi puţuri, păşuni, etc., ceea ce presupune un impact serios asupra acestor receptori ai riscurilor situaţi оn apropiere, şi оn general, asupra calităţii mediului şi a sănătăţii populaţiei. În conformitate cu practica internaţională, cea mai buna şi definitivă soluţie pentru problema poluanţilor organici persistenţi este lichidarea acestor substanţe chimice toxice şi a mediilor (sol, resturi de construcţie) poluate de ele. оnsă tehnologiile moderne de lichidare a substanţelor chimice toxice (de ex., ardere la temperaturi оnalte) sunt foarte costisitoare. Ţinînd cont de condiţiile social-economice şi posibilităţile financiare ale Republicii Moldova la etapa actuală, o soluţie posibilă pentru această problema este reducerea durabilă a riscului prezentat de astfel de terenuri.

Aceasta poate fi realizat prin intermediul izolării sigure a mediilor poluate, prevenind astfel răspîndirea ulterioară necontrolată a substanţelor chimice toxice în mediu. însă selectarea unor soluţii tehnice concrete cum ar fi: construcţia sarcofagului, depozitarea solului şi a deşeurilor de construcţie оn containere, hidroizolarea superficială a terenului sau a zonelor mai poluate ale acestuia cu beton sau sol, drenarea terenului, fito- sau biocurăţarea terenului, оngrădirea terenului, sădirea terenului cu copaci şi arbuşti, etc. depinde de mulţi factori, inclusiv de particularităţile terenului, gradul de poluare a acestuia, posibilităţile financiare, etc., ceea ce necesită cercetări concrete, precum şi coordonarea cu actorii locali cointeresaţi.
În legătură cu aceasta, Asociatia Obştească „ECOS" ne propune să rezolvăm problema reducerii riscului prezentat de terenurile poluate pe etape: Prima etapă - inspectarea terenului, elaborarea unei decizii tehnice acceptabile, determinarea resurselor financiare necesare şi pregătirea documentelor corespunzătoare pentru obţinerea finanţării pentru efectuarea lucrărilorоn cauză
A doua etapă - elaborarea proiectului detaliat şi a lucrărilor practice de lichidare a pericolului prezentat de terenul poluat cu POP. În cadrul primei etape, cu susţinerea financiară a primăriei, AO „ECOS" planifică să efectueze o inspectare detaliată a terenului poluat, care va permite determinarea volumului preliminar al lucrărilor de proiectare, inginereşti şi de prospectare necesare (lucrări geodezice, topografice, analitice pentru determinarea gradului de poluare a solurilor, etc.), precum şi a volumelor preliminare ale lucrărilor de construcţie şi/sau curăţare necesare. оn cadrul acestei etape, оn baza examinărilor efectuate, AO „ECOS" va pregăti pachetul de documente care include
(1) Raportul privind inspectarea terenului,
(2) Propunerea de proiect pentru Fondui Ecoiogic National privind finanţarea lucrărilor corespunzătoare (оn conformitate cu cerinţele stabilite), precum şi
(3) Propunerea de proiect pentru organizaţiile finanţatoare internaţionale privind efectuarea lucrărilor corespunzătoare (în formatul general acceptat pentru astfel de propuneri de proiect). Avînd acest pachet de documente, primăria (sau grupul corespunzător de iniţiativă) va putea independent să apeleze la organizaţiile finanţatoare naţionale şi/sau internaţionale pentru obţinerea resurselor necesare, care vor fi orientate pentru executarea lucrărilor ulterioare pentru soluţionarea problemei reducerii riscului prezentat de terenul poluat cu POP. La aceasta etapă, AO „ECOS" poate, de asemenea, să ajute primăria la pregătirea scrisorilor de însoţire adresate organizaţiilor finanţatoare. în cadrul celei de-a doua etape, оn cazul obţinerii susţinerii financiare din partea donatorilor, primăria va putea independent să rezolve problemele legate de proiectare, lucrările inginereşti, de prospectare şi construcţie. La aceasta etapă, оn baza deciziei primăriei, AO „ECOS" poate participa la lucrările convenite, pe următoarele direcţii:
Ajutor la organizarea, desfăşurarea şi evaluarea rezultatelor tenderului pentru achiziţionarea lucrărilor de proiectare şi construcţie (lucrări specifice legate de terenurile poluate)
Pregătirea Planului de protecţie a mediului la efectuarea lucrărilor de construcţie (măsuri de prevenire a poluării neintenţionate оn timpul construcţiei, cerinţe ecologice faţă de compania de construcţii, măsuri de protecţie individuală şi colectivă la efectuarea lucrărilor pe terenurile poluate, etc.) Pregătirea grupului local de iniţiativă privind controlul proceselor de proiectare şi construcţie şi/sau a controlului complex al protecţiei mediului оn timpul construcţiei asigurat de către AO „ECOS" оn numele şi la indicaţia primăriei. Instruirea personalului companiei de construcţii privind efectuarea lucrărilor оn conformitate cu cerinţele Planului de protecţie a mediului la efectuarea lucrărilor de construcţie.
Ajutor la luarea ]n primire finală a lucrărilor de construcţie şi la pregătirea datelor pentru noua clasificare a periculozităţii terenului, оn conformitate cu cerinţele Ministerului Mediului. Astfel, AO „ECOS" propune cel puţin realizarea primei etape de efectuare a lucrărilor de reducere a riscului prezentat de terenurile poluate cu POP, ceea ce va reprezenta un argument serios pentru soiutionarea problemei legate de finantarea ulterioara a lucrărilor de către donatorii potentiali, după care va fi posibil de realizat a doua etapă de efectuare a lucrărilor (după primirea finanţării suplimentare).