Acest capitol reflecta rezultatele studiului ECOS privind părerea şi atitudinea unui spectru larg de părţi cointeresate în soluţionarea problemei legate de terenurile poluate în comuna Ţareuca. Capitolul cuprind o scurtă caracterizare social-economică a comunei, precum şi rezultatele studierii parerilor şi potenţialului societăţii civile locale. în acest capitol sunt determinate rolurile şi posibilităţile populaţiei, primăriei, grupului de iniţiativă şi agenţilor economici în eforturile de mai departe de lichidare a surselor de poluare din comuna. Un accent important în studiu a fost pus pe spiritul de iniţiativă (deja implementat şi de perspectivă) a grupului local de iniţiativă, care reprezintă diferite pături ale societăţii civile.

Scurtă caracteristică a comunei

Comuna Ţareuca este amplasată în centrul raionului Rezina. Comuna cuprinde două localităţi - Ţareuca şi Ţăhnăuţi. satul central, unde se află primăria, este Ţareuca. Distanţa de la Chişinău este de 120 km, iar de la centrul raional Rezina - de 12 km. în Anexa 2.1 sunt prezentate scurte date statistice privind demografia, viaţa socialculturală, agenŢii economici şi caracterul utilizării pămîntului în primăria Ţareuca. în prezent, în comuna Ţareuca locuiesc peste 3300 oameni, inclusiv în jur de 1750 locuitori în satul Ţareuca şi 1600 locuitori în satul Ţăhnăuţi. Analizînd informaţia generală despre primăria Ţareuca, putem constata că locuitorii comunei sunt antrenaţi, în general, în producţia agricolă, cultivarea culturilor agricole şi multianuale, cultivarea loturilor de pe lîngă case. Situaţia socială este destul de complicată, deoarece populaţia aptă de muncă din comuna reprezintă aproximativ 63%, iar cota de locuitori de vîrstă pensionară este de 16% şi de invalizi este de 6%. Rata oficială înregistrată a şomajului nu depăşeşte 1% din populaţia aptă de muncă din comuna. Minorii reprezintă 18% din locuitori. Comuna are două instituţii preşcolare cu 180 locuri, două instituţii de învăţămînt mediu (pentru 238 elevi), două case de cultură pentru 1150 persoane şi 19 magazine şi puncte comerciale. De asemenea, există 2 puncte de felceri. Suprafaţa comunei este de 3914 ha. în structura de exploatare a solului domină pămînturile agricole (56%). Teritoriul construibil reprezintă aproximativ 9%, teritoriile alocate pentru obiecte industriale reprezintă nu mai mult de 1%, drumurile, comunicaţiile şi fondul de rezervă alcătuiesc aproximativ 12% din teritoriu. Cota fondului forestier este destul de mare şi reprezintă peste 21%, fondul acvatic este reprezentat de cîteva bazine de apă şi albii de rîuri mici, care ocupă 1.5% din teritoriu comunei.

Populaţia

În cadrul prezentului studiu s-a efectuat o anchetă selectivă a unor locuitori ai comune într-o forma neoficială, de dialog cu experţii ECOS, locuitorii simpli ai satului au avul posibilitatea să îşi exprime atitudinea faţă de terenurile poluate amplasate pe teritor u comunei Ţareuca. Majoritatea persoanelor intervievate cunoşteau despre faptul că pe teritoriul satului există un fost depozit de substanţe chimice toxice, şi după cum s-au exprimat unii -"... şi alte obiecte chimice". Unii cu nesiguranţă au indicat direcţia corectă a depozitului şi au putut explica amplasarea lui exactă. Totuşi atunci cînd întrebările se refereau la faptul dacă "... în depozit se păstrează substanţe chimice toxice?", ".... cui îii aparţine depozitului?", "... cînd a fost distrus depozitul?", mulţi dintre intervievaţi nu erau siguri pe răspunsurile lor sau răspundeau că nu cunosc despre aceste lucruri. Doar unii locuitori au presupus că teritoriul depozitului şi depozitul propriu-zis sunt poluate cu substanţe chimice toxice, referindu-se la mirosul specific de preparate chimice care se răspîndeşte dinspre clădire. însă practic nimeni nu a putut explica ce pericol prezintă depozitul şi teritoriul adiacent. Majoritatea au spus că oamenii din sat se îmbolnăvesc deseori, şi-au amintit de cazuri de decesuri relativ premature sau tulburări serioase de sănătate a foştilor lucrători ai industriei de pesticide agricole, şoferilor de tractoare, care stropeau cîmpurile, lucrătorilor gospodăriilor agricole care lucrau în cîmp după strop ire, etc. Astfel, s-a depistat că în comună există un anumit potenţial de atragere a populaţiei într-o forma sau altă în soluţionarea problemelor legate de terenurile poluate, însă este evident că locuitorilor simpli nu le ajung informaţii elementare despre pericolele legate de existenţa depozitului de substanTe chimice toxice pe jumătate distrus în imediata apropiere a satului.

Primăria

Primăria comunei Ţareuca reprezintă cea mai importantă verigă în procesul de lichidare a terenului(lor) de poluare. Consiliul primăriei, îngrijorat de siguranţa populaţiei comunei, a susţinut idea de reducere a riscului parvenit de la terenurile de poluare. Primăria comunei Ţareuca, prima din raionul Rezina, a aloct resurse proprii pentru soluţionarea problemelor legate de teritoriile poluate. Deşi resursele alocate se limitează doar pentru elaborarea documentaţiei privind fezabilitatea şi acoperirea cheltuielilor pentru testele de laborator, acesta este un prim pas corect într-un proces de o durată destul de lungă. în prezent, primăria nu are mijloace pentru efectuarea proiectării de lucru (inclusiv lucrările geologice şi topografice), însă există un mare potenţial de a obţine resursele care nu ajung din fondurile raionale sau alte surse. Primăria intenţionează şi în continuare să soluţioneze activ problemele existente, inclusiv pînă la implementarea totală a proiectului de lichidare a surselor de poluare. Astfel, pînă în prezent, sub egida primăriei, a fost format grupul de iniţiativă care asigură legătura cu societatea civilă. S-a organizat suportul informaţional pentru activitatea grupului de iniţiativă şi a primăriei cu utilizarea tehnologiilor bazate pe internet. Pe pagina web19 au fost publicate materiale despre problemele existente legate de depozitul părăsit de substanţe chimice toxice şi de planurile primăriei de soluţionare adecvata a acestor probleme.Primăria dispune de specialişti calificaţi (inginer cadastral, contabil), care evident pot servi drept bază a echipei profesionale, care în caz de alocare a resurselor pentru lichidarea terenului de poluare, va trebui să se ocupe de diferite probleme, inclusiv de controlul utilizării resurselor, aspecte organizatorice şi tehnice pentru construcţia sarcofagului. însă principalul rol al primăriei totuşi e văzut în calitate de coordonator al proiectului, care va gestiona spectrul de probleme legate de lichidarea terenului de poluare. Astfel primăria poate: o Continua să ofere susţinere grupului de iniţiativă (încăpere pentru şedinţe, distribuirea avizelor, ş.a.); o Oferi o încăpere (sala festivă a satului) pentru organizarea adunării generale a locuitorilor satului pentru discutarea problemelor (la necesitate); o Coordona şi controla domeniile de susţinere sau resursele care pot fi alocate/oferite de către agenţii economici din comună pentru soluţionarea problemelor legate de terenurile poluate; o Garanta contribuţia locală a comunii la contribuţia oferită de donatori; o Asigura o campanie informativă mai amplă despre proiect, inclusiv cu ajutorul şcolii, ambulatorului sătesc, sau oferind informaţia necesară în clădirea primăriei (în forma de stand, postere) etc. o Asigura coordonările preliminare necesare pentru efectuarea în securitate a lucrărilor de lichidare a terenurilor de poluare (de ex., cu poliţia rutieră, serviciul pompieri, personalul medical din comună şi raion, etc.)

Grupul de iniţiativă

La sfîrşitul anului 2010, în comuna Ţareuca a fost format grupul de iniţiativă compus din locuitorii satului. în componenţa grupului de iniţiativă intră 8 persoane, inclusiv reprezentanţi ai primăriei, serviciului medical al satului, învăţători de la şcoală şi grădiniţă, lucrători ai bibliotecii şi Casei de Cultură săteşti, pensionari. în ansamblu, grupul de iniţiativă reflectă interesele unui cere vast de locuitori ai comunei. Grupul de iniŢiativă a decis că în activitatea lui va colabora îndeaproape cu primăria şi consiliul, locuitorii satului, structurile de stat şi orice organizaţii interesate în lichidarea terenurilor de poluare şi reducerea riscului parvenit de la ele pentru mediu şi populaţie. Deşi grupul de iniţiativă nu este persoană juridică, el totuşi a ales un preşedinte şi secretar, şi întocmeşte procese verbale privind rezultatele şedinţelor (în Anexa 3 sunt prezentate procesele verbale ale grupului de iniţiativă). Prezenţa unei astfel de structuri social-civile în comuna Ţareuca este una dintre cele mai importante, dacă nu chiar cea mai importantă premisă pentru soluţionarea problemelor legate de terenurile de poluare. O astfel de formafiune de iniţiativă a cetăţenilor ajută primăria să rezolve problemele corespunzătoare, oferă suport primarului şi controlează  coordonează deciziile luate. Pe viitor, grupul de iniţiativă trebuie să devidă un fel de "sfetnic" sau "control popular" privind toate problemele legate de lichidarea terenurilor de poluare. De asemenea. rolul unui astfel de grup este important în obţinerea finanţării necesare din partea donatorilor şi în informarea locuitorilor comunei despre progresul, dificultăţile, deciziile !uate etc. Grupul de iniţiativă a organizat cîteva şedinţe referitor la problemele actuale ale proiectului, ceea ce este demonstrat în Anexa 3. Printre cele mai importante decizii luate de către grupul de iniţiativă şi coordonate cu primăria se evidenţiază următoarele: o Faptul că terenul RZ-ŢAREUCA-01 are o prioritate mai mare pentru lichidare, din cauza riscului extrem de înalt pentru populaţia comunei şi mediu.. o Coordonarea strategiei optimizate de prelevare a probelor pentru studierea detaliată a caracterului şi gradului de poluare a terenului. o Preferinţa de a utiliza, pentru reducerea riscului parvenit de la terenul de poluare, o soluţie mai accesibilă, testată în condiţiile Moldovei şi mai realistă din punct de vedere tehnic, şi anume construcţia sarcofagului care izolează cele mai poluate deşeuri şi sol împotriva factorilor care contribuie la răspîndirea poluării. o Utilizarea teritoriului terenului existent RZ-ŢAREUCA-01 pentru amplasarea sarcofagului, ţinînd cont de cheltuielile optime pentru o astfel de soluţie şi riscul minim de a răspîndi poluarea în procesul demontării, lichidării clădirii depozitului de substanţe chimice toxice şi transportării deşeurilor extrem de poluate. o Necesitatea de a reduce şi riscul parvenit de la terenul RZ-ŢAREUCA-02 în cazul în care vor exista resurse pentru aceasta.

Agenţii economici

Potenţialul agenţilor economici care gestionează afaceri nu este semnificiativ. în comlună sunt înregistrate 7 firme mici şi 1 întreprindere individuală. Cel mai mare şi important agent economic în comună este - Staţia PECO Lucoil, GŢ Gîrlea A, îl Parse Tutun, Cescora Trans SRL, îl Mariana Druţă. Din păcate, în timpul lucrărilor nu s-a reuşit organizarea unei şedinţe consultative cu agenţii economici, deoarece principalii agenţii economici recomandaţi de către primărie lipseau din ţară la acel moment. Totuşi, am vizitat centrul tehnic din sat unde la momentul cercetării se afla conservată pentru perioada de iarnă tehnica agricolă. Accesul pe teritoriu nu a fost permis în lipsa indicafiei conducerii întreprinderii agricole. Conform informaţiilor obţinute la primărie, în prezent agenţii economic locali posedă 18 tractoare, 4 camioane, 6 remorci şi altă tehnică. Comuna nu are tehnică specializată cum ar fi autobasculante, gredere, macarale, buldozere, etc. Cu toate acestea, în opinia grupului de iniţiativă, potenţialul agenţilor economici poate şi trebuie să fie acţionat în proiectul de lichidare a surselor de poluare cu pesticide în comună. Au fost aduse şi demonstrate următoarele argumente o Agenţii economici îşi desfăşoară activitatea (indiferent de caracterul acesteia) pe teritoriul comunei, şi, la fel ca şi ceilalţi locuitori, sunt cointeresaţi într-un mediu curat şi ecologic sănătos. o Lichidarea riscurilor parvenite de la sursele de poluare cu pesticide din grupul POP, amplasate în apropierea terenurilor agricole va conduce la îmbunătăţirea calităţii şi competitivităţii producţiei agricole, inclusiv pe piaţa internaţională. Forţa de muncă ae bază este formată din locuitorii comunei, astfel, agenţii economici (angajatorii) sunt cointeresaţi în lucrători sănătoşi, astfel putînd minimiza cheltuieiiie pentru tratamentul lucrătorilorîn caz de necesitate. Deocamdata în faza preliminară este clar că potenţialul agenţilor economic poate fi acţionatîn următoarele direcţii: o Oferirea forţei de muncă necalificate pentru executarea unor lucrări pe teren (contra plată sau gratuit) o Oferirea transportului pentru transportarea materialelor, oamenilro. o Oferirea locului de trai pentru lucrătorii companiei de construcţie o Oferirea locului de parcare şi organizarea pazei tehnici de construcţie necesare pentru lucrările de lichidare şi construcţie, matehale, echipament, etc. o Acoperirea cheltuililor legate de organizarea unui lagăr de construcţie în teren (de ex., duş, WC, loc de odihnă, loc pentru alimentaţie), aprovizionarea cu apă tehnică şi potabilă, ş.a. 23