1. Pe teritoriul comunei Ţareuca se află două terenuri poluate cu reziduuri POP. Dintre cele două terenuri, terenul RZ-ŢAREUCA-01 care se prezintă drept un depozit pe jumătate distrus de substanţe chimice toxice cu un grad extrem de înalt de poluare a teritoriului este prioritar în sensul elborării măsurilor de reducere a riscului.

2. Depozitul este amplasat pe o treaptă nivelată, limitată dinspre est de o crăpătură veche, iar dinspre vest - de un drum astfaltat de importanţă locală. în urma observaţiilor vizuale s-a constatat că particularităţile geologice ale terenului constau în faptul că el este amplasat nemijlocit în locul de ieşirea rocilor reziduale precuaternare de cretă. Este foarte probabil ca apele subterane din zona terenului se află destul de adînc. Gradul de fisurare a rocilor calcaroase de P asemenea contribuie la drenajul rapid al apelor de pe suprafaţa terenului. Jos, la poalele pantei, curge un rîuleţ "La-Vale-Rezina", care în continuare trece printr-o strîmtoare de tip canion (trupul de pădure Popăuţi) şi se varsă în rîul P Nistru mai la deal pe cursul rîului de oraşul Rezina.

3. Terenul are o forma dreptunghiulară în plan (60 x 70 m). în apropierea depozitului se simte un miros puternic specific de substanţe chimice toxice. Clădirea depozitului are un etaj (42 x 18 m.) Pereţii exteriori şi interiori sunt din calcar tăiat, există coloane din beton armat, grinzi şi plăci de acoperire. Fundaţiile sunt din beton ciclopian şi monolit. O parte din pereţi a fost demontată de către populaţie pentru a fi utilizate a doua oară. Porţile, ferestrele şi izolarea hidrofugă a acoperişului lipsesc.

4. Principalele căi de răspîndire a poluării sunt prin intermediul vîntului, filtraţia P substanţelor chimice toxice în sol, scoaterea deşeurilor de construcţie poluate de către oameni, prin păşunat în zonele poluate etc.

5. Poluarea terenului cu reziduuri POP prezintă un pericol real pentru pămînturile  de luncă inundabile ş i versante dimprejur p e care, d e obicei, s e practică păşunatul şi care reprezintă un loc important populat de unele specii sălbatice de plante şi animale, însă cel mai mare rise este asociat cu zona de locuinţe a satului şi terenurile aghcole care sunt amplasate în apropiere. Un receptor de rise foarte sensibil este rîuleţul "La-Vale-Rezina".

6. Analiza detaliată a poluării zonelor de pe teren denotă că zona cu un nivel extrem de ridicat de poluare se află pe suprafaţa fundamentului depozitului. Un nivel ridicat de poluare la suprafaţa solului a fost observat şi în zona din jurul marginii exterioare a fundamentului la o distanţă de 3-5 m, care scade firesc în adîncime. Gradul de poluare scade pe măsura îndepărtării de la depozit şi în adîncime, însă întreg terenul poate fi clasificat drept poluat într-o măsură sau alta. în legătură cu aceasta, s-au trasat zonele obligatorii de excavare (pe suprafaţă şi în adîncime), iar pentru zonele cu un grad relativ redus de poluare s-au prevăzut măsuri puţin costisitoare.

7. Volumul total al materialelor de construcţie poluate a fost evaluat la peste 420 m3, inclusiv peste 240 m3 de piatră calcaroasă tăiată. Volumul solului poluat care necesită izolare se ridică orientativ la 1648 m3, iar suprafaţa totală de excavare cuprinde 1890 m2. în baza calculelor preliminary orientative, volumul sarcofagului trebuie să fie de aproximativ 1600 - 1800 m3, în care se recomandă de izolat deşeurile de construcţie şi solul poluat.

8. Comuna Ţareuca reprezintă o comună sătească tipică, împovărată de sărăcia populaţiei, probleme sociale, cu un procent înalt de populaţie de vîrstă pensionară şi minori. Comuna simte o lipsă acută de finanţe pentru rezolvarea multor probleme legate de dezvoltarea social-economică, şi, fara o finanţare externă adecvată a aspectelor legate de protecţia naturii, nu va putea independent să execute aşa lucrări cum ar fi lichidarea depozitului poluat şi păstrarea corespunzătoare a deşeurilor poluate în contextul cerinţelor Convenţiei de la Stockholm.

9. în comună există un anumit potenţial al societăţii civile de rezolvare a problemelor legate de terenul(rile) poluat(e). S-au stabilit posibilităţile şi atitudinea atît a populaţiei, cît şi a primăriei, agenţilor economici faţă de problema în cauză. Un factor pozitiv important este existenţa grupului de iniţiativă format din cetăţenii satului, care a fost informată despre pericolul terenurilor poluate şi care intenţionează să lucreze activ cu societatea civilă şi să sprijine primăria şi consiliul local în rezolvarea problemelor legate de lichidarea surselor de poluare.

10. împreună cu grupul de iniţiativă s-au prelucrat 7 variante realiste de lichidare a sursei(lor) de poluare. S-a efectuat analiza lor complexă, inclusiv aspectele sociale, ecologice, tehnice şi economice. în urma rezultatelor studiului, primăria şi grupul de iniţiativă s-au oprit la varianta mai preferată - construcţia sarcofagului nemijlocit pe locul depozitului existent de substanţe chimice toxice. De asemenea, această alternativă are şi cele mai multe avantaje ecologice, iar din punctul de vedere al investiţiilor necesare, nu este cea mai costisitoare.

11. Evaluarea preliminară a costului investiţiilor necesare indică suma în limitele a 650 000 - 670 000 lei, ceea ce include costul contractului cu firma de construcţii, precum şi lucrările de monitorizare, instruire şi control asupra lichidării sursei de poluare, iar cheltuielile operaţionale anuale se ridică la 2000 - 4000 lei. Costul per unitate al 1 m3de deseurilor poluate a fost estimat in nivel 223 lei, ceea ce este comparabil cu rezultatele testării pilot a diferitor tehnologii implementate de către Ministerul Mediului.

12. Cea mai probabilă sursă de finanţare a lucrărilor de demontare a clădirii depozitului de substanţe chimice toxice şi construcţie a unui sarcofag solid pentru păstrarea durabilă sigură a deşeurilor poluate este Fondul Ecologic Naţional. Problemele legate de cofinanfare încă mai necesită a fi analizate în detalii de către primărie şi grupul de iniţiativă. De asemenea, se recomandă ca primăria să se adreseze după sprijin organizaţiilor internaţionale care oferă suport în unele aspecte din cadrul unor astfel de proiecte.

13. Se recomandă ca primăria să se determine în privinţa finanţării următoarei etape de lucrări - pregătirea şi coordonarea proiectului de lucru, incluxiv efectuarea lucrărilor topografice şi geologice, pregătirea Planului de management al protecţiei mediului pentru perioada construcţiei şi exploatării sarcofagului, după care şansele de a primi finanţare de la Fondul Ecologic Naţional crescs semnificativ.

14. Se recomandă ca primăria să verifice ca proiectantul să ia în consideraţie recomandările privind amplasarea sarcofagului, excavarea solurilor, demontarea clădirii, ordinea de stivuire a materialelor poluate şi alte măsuri de protecţie a mediului făcute în cadrul prezentului studiu.

Meniul Principal

Menu

Ştefan cel mare şi SfîntBine aţi venit pe pagina satului Ţareuca ! Scopul acestui sait este de a vă face cunoştinţă cu istoria satului nostru , cu oamenii si creaţiile lor , cu locuri pitoreşti şi tot ce avem mai frumos . Sperăm că informaţia va prezenta interes şi vă va crea cea mai bună impresie despre satul   “Ţareuca”  înfiinţat din porunca lui Ştefan cel Mare .

Go to top