Proces verbal-1Proces verbal al grupului de enitiativa Tareuca
Grupul de iniţiativă al primăriei ŢAREUCA a fost formată la iniţiativa cetăţenilor satului cu scopul de a soluţiona problemele legate de lichidarea (curăţarea, reducerea riscului, managementul adecvat al teritoriului) terenurilor poluate cu POP de pe teritoriul primăriei. In activitatea sa, grupul de iniţiativă strîns colaborează cu primăria satului, consiliul primăriei, cetăţenii, structurile de stat şi orice organizaţii cointeresate în lichidarea terenurilor poluate şi reducerea riscului pentru mediu şi populaţie parvenit de la ele. La momentul şedinţei, grupul de iniţiativă este reprezentat de 9 locuitori ai satului care reprezintă diferite grupuri de populaţie şi interese ale societăţii civile din primăria ŢAREUCA. Grupul de iniţiativă nu este persoană juridică şi, în primul rînd, oferă primăriei şi consiliului din Ţareuca ajutor după puteri în soluţionarea problemelor legate de POP, precum şi a altor probleme legate de dezvoltarea stabilă a satului (la necesitate). Grupul de iniţiativă a ascultat scurta informaţie privind proiectul naţional "IDENTIFICAREÂ REZIDUURILOR POP ŞI CARTOGRAFIEREA ZONELOR POLUATE" dedicat depistării teritoriilor poluate cu reziduuri POP şi informaţia referitoare la faptul că două terenuri de poluare ("RZ-ŢAREUCA-01 (depozit)" şi "RZŢAREUCA- 02 (locul staţiei de pregătire a soluţiilor)" pe teritoriul primăriei fAREUCA. Informaţia a fost oferită de către AO ECOS, care a efectuat inventarierea naţională. Conform informaţiei disponibile la moment, în prezent teritoriul terenului "RZŢAREUCA- 01 (depozit)" este poluată de o sumă de POP în concentraţie de 2643,5 mg/kg, ceea ce depăşeşte standardul naţional pentru terenurile agricole (0,1 mg/kg) cu peste 26 mii de ori, iar standardul UE privind deşeurile toxice (50 mg/kg) de 53 ori. Al doilea teren "RZ-ŢAREUCA-02 (locul staţiei de pregătire a soluţiilor)" este poluat cu POP în concentraţie de 2.8 mg/kg, adică de 28 ori peste nivelul admisibil pentru terenurile agricole (terenul se află nemijlocit pe terenurile agricole). După ce a ascultat şi discutat informaţia despre poluarea teritoriului primăriei ŢAREUCA - grupul de iniţiativă a decis:

• Să formeze un nucleu al grupului de iniţiativă format din 8 persoane:

o Claudia Taban (sef de gradinita)

o Martina Eugenia (pensionara, profesor de matematica)

o Socol Alexandra (bibliotecara)

o Gaidibadi Alia (asistenta medicala)

o Grosu Natalia (director Casa de Cultura)

o Hincu Zinaida (pensionara, profesor de chimie) o Burlacu Elena (sef de biblioteca)

o Cojacari Valentina (inginer cadastral)

• Să aleagă în calitate de preşedinte al grupului de iniţiativă pe:  Hincu Zinaida

• Să aleagă în calitate de secretar al grupului de iniţiativă pe:  Socol Alexandra

• Să recomande primăriei Ţareuca să dinamizeze activitatea legată de reducerea riscului (lichidarea) surselor de poluare cu POP şi să aprobe iniţiativa primăriei şi consiliului de a contracta AO ECOS pentru elaborarea documentaţiei "Studiu de fezabilitatea privind lichidarea terenului de poluare cu pesticide".proces verbal
Proces verbal -2
Proces verbal -2

Grupul de iniţiativă al primăriei Ţareuca, compus din 9 persoane, a ascultat informaţia prezentată de către experţii AO ECOS. Au fost demonstrate două filme video despre problemele cauzate de POP în contextul naţional, probleme cauzate naturii, mediului şi omului, (BLESTEMUL PAMINTULUI) şi despre posibilele căi de reducere a riscului parvenit de la astfel de terenuri poluate (POP: SOLUTII PENTRU VIITOR). Ambele filme au fost oferite cu amabilitate de către EMP POP (Grant GEF Nr. TF055875 Proiectul "Managements si eliminarea stocurilor de Poluanti Organici Persistenti") de pe lîngă Ministerul Mediului. De asemenea, grupului de iniţiativă i-au fost transmise şi alte materiale, postere, broşuri privind problemele POP. Experţii ECOS au informat grupul de iniţiativă despre faptul că în cadrul proiectului pilot "Remedierea Terenurilor Afectate de Poluanti Organici Persistenti" s-au testat cîteva tehnologii de construire a sarcofagelor pentru îngroparea îndelungată a deşeurilor de construcţii şi solului. Proiectele pilot au demonstrat cît de realiste sunt aceste tehnologii în condiţiile social-economice ale RM. în principiu, construcţia unui sarcofag este o decizie financiar acceptabilă, şi deşi nu rezolvă definitiv problema POP, ea garantează un nivel inofensiv al riscului de poluare ulterioară a teritoriilor şi de influenţă locală negativă asupra mediului şi oamenilor. însă pentru ca în primăria Ţareuca să fie posibilă lichidarea depozitului existent de subtsanţe chimice toxice pe jumătate dărîmat, următoarele condiţii trebuie să fie realizate:

• Inspectarea suplimentară a construcţiei (determinarea volumului rămăşiţelor de construcţie, tipul lor, natura distrugerii, etc.) Prelevarea suplimentară de probe de sol şi analiza lor într-un laborator certificat cu scopul de a zonifica condiŢiile poluării teritoriului (pentru determinarea calităţii şi volumului solului poluat necesar de excavat)

• Culegerea informaţiilor despre receptorii riscului, care în prezent pot fi supuşi influenţei negative a poluării existente a teritoriului şi a construcţiilor care se află pe el.

• Determinarea posibilităţilor primăriei, populaţiei, agenţilor economici de a participa în proiectul de lichidare a depozitului şi a dorinţei/posibilităţilor lor de a contribui în calitate de cofinanţare. Doar în urma acestor studii va fi posibil de prelucrat diferite variante de lichidare a depozitului, inclusiv:

• Locul de amplasare a sarcofagului

• Volumele de evacuare a deşeurilor de construcţie şi volumele de excavare a solului poluat

• Variantele inginereşti şi tehnologice de construcţie a sarcofagului şi măsurile de protecţie necesare pentru păstrarea îngelungată şi inofensivă a reziduurilor poluate

• Variantele de cheltuili financiare pentru lucrările de lichidare Toate aceste materiale şi analiza lor, care va fi efectuată de către ECOS în colaborare cu primăria şi grupul de iniţiativă, vor servi drept bază pentru raportul privind "Studiul de fezabilitate privind lichidarea terenului de poluare cu pesticide". Raportul în care se va fundamenta alegerea variantei celei mai acceptable în condiţiile primăriei Ţareuca de lichidare a depozitului, la rîndul său, va constitui baza pentru proiectarea mai rapidă, eficientă şi cu puţin costisitoare şi construcţia ulterioară a sarcofagului. însă pentru executarea proiectului de lucru privind lichidarea depozitului şi construcţia sarcofagului e necesar obligatoriu de realizat încă o serie de condiţii, şi anume de:

• Eliberat certificate de urbanism pentru lichidarea depozitului şi construcţia sarcofagului

• Efectuat filmarea topografică a terenului de amplasare a sarcofagului

• Efectuat prospecţiuni geologice pe terenul de amplasare a sarcofagului

• Elaborat proiectul de lucru, de pregătit bugetul de cheltuieli, de elaborat Planul de management al mediului pentru construcţie şi exploatare

• Coordonat proiectul de lucru cu Ministerul Construcţiilor, Ministerul Mediului, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi alte organe responsabile de profil Avînd aceste materiale, va fi posibil de adresat cu cererea corespunzătoare (cererile vor fi pregătite de către ECOS) la Fondul Ecologic Naţional (sau alte fonduri naţionale) şi la donatorii internaţionale pentru a obţine finanţarea necesară pentru lichidarea depozitului şi construcţia sarcofagului. Toţi membrii grupului de iniţiativă fara excepţii au participat activ la dezbaterea problemei legate de depozitul de substanţe chimice toxice pe jumătate distrus de pe teritoriul primăriei, au menţionat riscurile legate de răspîndirea reziduurilor de pesticide pe teritoriul din preajmă, au menţionat cazurile de distrugere neautorizată a depozitului şi scoatere a materialelor de construcţie. După cum au observat majoritatea participanţilor la discuţii, satul nu are informaţii destule privind pericolul acestui obiect, iar populaţia deseori nu cunoaste riscurile legate de otrăvirea cronică cu reziduuri POP; copiii deseori vizitează acest obiect, iarîn apropierea lui pasc animalele domestice. Conform rezultatelor discuţiei, grupul de iniţiativă a decis:

• Să recomande primăriei şi consiliului satului să aloce mijloacele necesare pentru prima etapă a "Studiului de fezabilitate privind lichidarea terenului de poluare cu pesticide" (contract cu AO ECOS privind obiectul "RZŢAREUCA- 01 (depozit)" şi mijloacele necesare pentru achitarea datelor obţinute în laborator.

• . Să formeze în cadrul primăriei un grup de control/urmărire a realizării proiectului de lichidare a depozitului (grupul de iniţiativă poate fi o bază pentru această activitate)

• Tehnologia bazată pe principiul sarcofagului va fi acceptabilă pentru sat atît din punctul de vedere al aspectelor financiare, tehnice şi social-economice, cît şi din punctul de vedere al reducerii riscului (în comparaţie cu situaţia din prezent).

• Să recomande în calitate de loc de amplasare a sarcofagului - locul depozitului de substanţe chimice toxice pe jumătate distrus

• Să recomande AO ECOS să ţină cont, în timpul lucrărilor, şi de condiţiile de poluare a celui de-al doilea teren ("RZ-ŢAREUCA-02" - locul stafiei de pregătire a soluţiilor) pentru elaborarea unei decizii adecvate privind securitatea lui.

• Să recomande primăriei să accelereze soluţionarea problemelor legate de perfectarea documentaţiei corespunzătoare privind depozitul şi teritoriul adjacent.

• Să informeze locuitorii satului despre pericolul depozitului de substanţe chimice toxice părăsit şi care se ruinează, precum şi despre măsurile planificate de către primărie şi grupul de iniţiativă pentru soluţionarea acestei probleme.

• Să utilizeze pentru oferirea informaţiei orice mijloace disponibile (convorbiri, întîlniri, discuţii, panoul informativ al primăriei, biblioteca, şcoala şi grădiniţa, internetul, etc.).proces verbal grupul de enitiativa satul Tareuca
Proces verbal -3
Proces verbal 3
Grupul de iniţiativă al primăriei Ţareuca format din 9 persoane a ascultat informaţia prezentată de către experţii ECOS. Proiectul raportului privind "Studiul de fezabilitate privind lichidarea terenului de poluare cu pesticide" a fost prezentat pe capitole. Un accent aparte a fost pus e prezentarea capitolelor dedicate analizei poluării terenuli şi determinării volumelor deşeurilor şi solului poluate, precum şi aspectelor legate de riscurile pentru natură şi populaţie care au fost identificate pentru terenul "RZ-ŢAREUCA-01 (depozit)". Un element important al discuţiei general a fost dezbaterea variantelor elaborate de ECOS pentru reducerea riscului. în acest context, o atenţie deosebită s-a acordat locului de amplasare a sarcofagului, care a fost recunoscut de toţi participanţii drept cea mai realistă soluţie tehnică pentru comună. ţinînd cont de argumentele prezentate şi de faptul că alte terenuri libere pentru amplasarea sarcofagului nu există în comună, cea mai raţională decizie a fost de a amplasa sarcofagul în locul depozitului existent, dar care se ruinează. Această variantă a fost discutată în detain, iar avantajele ei (nu necesită finanţare considerabilă, exclude transportarea materialelor poluate pe teritoriul comunei, izolare sigură a zonei mai poluate, chiar dacă condiţiile de excavare nu vor permite săparea solului sub fundamentul depozitului, etc) au fost considerate importante. De asemenea, s-au discutat problemele legate de lighidare a celui de-al doilea teren de poluare de pe teritoriul comune - "RZ-ŢAREUCA-02" (locul staţiei de pregătire a soluţiilor) şi posibilitatea de îngropare a solurilor poluate într-un singur sarcofag. Conform rezultatelor discuţiei, grupul de iniţiativă a decis:

• Să recomande primăriei să aprobe varianta preliminară a raportului "Studiu de fezabilitate privind lichidarea terenuli de poluare cu pesticide", ca fiind corespunzator sarcinii tehnice, iar AO ECOS să definitiveze raportui, inclusiv să evalueze cheltuielile investiţionale necesare pentru varianta selectată de amplasare a sarcofagului Să susţină varianta tehnică propusă de amplasare şi construcţie a sarcofagului în locul clădirii depozitului după demontarea acestuia, ca fiind cea mai acceptabilă varianta pentru comună Să recomande primăriei să adune consiliul extraordinar pentru alocarea mijloacelor necesare pentru achitarea datelor obţinute în laborator, fara de care versiunea definitivă a raportului nu va putea fi finisată. Să recomande primăriei să se apeleze la consiliul raional pentru a căuta finanţare pentru lucrările de cercetare legate de terenul "R2-ŢAREUCA-02" (locul staţiei de pregătire a soluţiilor) şi elaborarea documentaţiei proiectului de lucru, inclusiv topografia, geologia, Planul de mangement al mediului, coordonarea documentaţiei. Să continue programul de informare a locuitorilor satului şi agenţilor economici despre pericolul depozitului de substanţe chimice toxice părăsit în care se ruinează, precum şi despre măsurile planificate de către primărie şi grupul de iniţiativă pentru a soluţiona această problemă.

grupul de enitiativa - proces verbal 3

Proces verbal -4

Proces verbal 4

Grupul de iniţiativă al primăriei Ţareuca, compus din 9 persoane, a ascultat informaţia prezentată de către experţii ECOS. Versiunea finală a raportului "Studiu de fezabilitate privind lichidarea terenului de poluare cu pesticide" a fost prezentat în detain pe capitole. Experţii ECOS au informat participanţi despre studiul efectuat şi rezultatele obţinute. Un accent deosebit s-a pus pe explicarea concluziilor şi recomandărilor care vor ajuta în continuare la promovarea proiectului pentru finanţare. S-au discutat posibilităţile comunei de a participa cu propriile mijloace şi contribuţii la cofinanţarea cheltuielilor pentru construcţia sarcofagului. Agenţii economici care au participat la şedinţă de asemenea au făcut propuneri şi au confirmat posibilitatea de a contribui. ECOS a propus varianta optima de soluţionare a problemei terenului - "RZ-ŢAREUCA- 02 (locul staţiei de pregătire a soluţiilor)". Acest teren nu necesită studiere de proporţii, deoarece principalele aspecte sunt într-o măsură oarecare deja reflectate la studierea terenului "RZ-ŢAREUCA-01 (depozit)". Vor fi necesare cheltuieli doar pentru concretizarea hotarelor terenului şi a gradului de poluare a acestuia pe orizontală şi verticală. Pentru aceasta este deajuns de prelevat 4 probe complexe de sol. Cu toate acestea, e necesar de activizat potenţialul raionului şi de obţinut finanţare pentru lucrările de proiectare care vor cuprinde ambele terenuri de poluare. Fara elaborarea proiectului de lucru în corespundere cu toate cerinţele legislaţiei în domeniul construcţiilor, Fondul Ecologic Naţional e puţin probabil să aloce finanţare pentru demontarea depozitului şi construcţia sarcofagului. Pînă la începerea proiectării e necesar să fie emis certificatui de urbanism, iar pentru aceasta trebuie de ordonat toată documentaţia legată de teren şi clădirea depozitului. în timpul discuţiei, de asemneea s-a propus ca grupul de iniţiativă să înceapă deja aprofundarea problemelor cu Fondul Ecologic Naţional (pentru aceasta AO ECOS a pregătit un proiect de cerere). Acest lucru poate fi organizat prin intermediul oficiului EMP din cadrul Ministerului Mediului care va invita la şedinţă reprezentanţii Fondului, coordonatorul Convenţiei de la Stockholm. La această şedinţă trebuie de prezentat raportul existent şi de coordonat următorii paşi de lucru cu Fondul. în plus, grupul de iniţiativă poate solicita ajutorul organizaţiilor internaţionale (în acest sens, AO ECOS a pregătit un proiect de scrisoare în limba engleză). Conform rezultatelor discuţiei, grupul de iniţiativă a decis:

• Să recomande primăriei să aprobe varianta finalp a raportului "Studiu de fezabilitate privind lichidarea terenului de poluare cu pesticide", ca fiind în totală corespundere cu sarcina tehnică.

• Să recomande primăriei să accepte lucrul efectuat de către AO ECOS în baza contractului nr.70 din 22 noiembrie 2010 ca fiind realizat în totalitate. Să continue căutarea de resurse pentru pregătirea proiectului de lucru. Să solicite de la EMP consultaţii privind paşii următori, precum şi să adreseze rugămintea de a organiza o întîlnire de lucru în cadrul Ministerului. Să continue programul de informare a locuitorilor satului şi agenţilor economici despre pericolul depozitului de substanţe chimice toxice părăsit în care se ruinează, precum şi despre măsurile planificate de către primărie şi grupul de iniţiativă pentru a soluţiona această problemă.Grupul de enitiativa - proces verbal 4

Meniul Principal

Menu

Ştefan cel mare şi SfîntBine aţi venit pe pagina satului Ţareuca ! Scopul acestui sait este de a vă face cunoştinţă cu istoria satului nostru , cu oamenii si creaţiile lor , cu locuri pitoreşti şi tot ce avem mai frumos . Sperăm că informaţia va prezenta interes şi vă va crea cea mai bună impresie despre satul   “Ţareuca”  înfiinţat din porunca lui Ştefan cel Mare .

Go to top