În acest capitol, care reprezintă "nucleul" întregului proces de studiere a fezabilită"pi lichidării sursei de poluare pe terenul RZ-ŢAREUCA-01, sunt prezentate diferite alternative şi variantele acestora, pe care primăria Ţareuca ar putea să le utilizeze pentru a argumenta finanţarea necesară lucrărilor de lichidare. în baza celei mai acceptabile alternative, susţinute de grupul de iniţiativă şi primărie, şi anume, construcţia sarcofagului de izolare, ECOS a propus 7 variante mai realiste pentru comună şi a efectuat analiza lor complexă, inclusiv analiza aspectelor sociale, eologice, tehnice şi economice. în capitol se prezintă "schema de luare a deciziilor", evaluarea efecutată a variantelor şi matricea pentru compararea lor. Conform rezultatelor studiului, primăria şi grupul de iniţiativă s-au oprit asupra variantei mai preferate de construcţie a sarcofagului direct în locul depozitului de substanţe chimice toxice existent. Evaluarea preliminară a costului de deviz general al lucrărilor necesare pentru lichidarea terenului de poluare poate fi în limitele a 650 000 - 670 000 lei, iar cheltuielile operaţionale anuale sunt estimate la 2000 - 4000 lei. în cadrul acestui studiu au fost analizate diferite alternative tehnologice şi elaborate variante realiste (în condiţiile locale) de lichidare a sursei de poluare RZ-ŢAREUCA-01. Analiza alternativelor şi elaborarea variantelor, precum şi evaluarea aspectelor lor financiare, tehnologice, sociale şi ecologice, a fost permanent coordonată cu primăria şi cu grupul de iniţiativă (v. procesele verbale ale şedinţelor grupului de iniţiativă, Anexa 3). După cum s-a menţionat anterior, în calitate de schema tehnologică de bază pentru lichidarea sursei de poluare a fost aleasă construcţia unui sarcofag sigur, argumentat din punct de vedere ingineresc, inofensiv pentru mediu şi om, analogic cu decizia recomandată, testată în condiţiile Moldovei. Această decizie a fost luată în baza următoarelor argumente prezentate mai jos.

Alternative tehnologice respinse

Alternatives costisitoare, tehnologic complexe şi de durată, cum ar fi de ex., prelucrarea termică la temperaturi înalte, arderea pe loc cu ajutorul reactorilor catalitici, transportarea deşeurilor poluate peste hotare într-o staţie specializată de prelucrare a POP, precum şi diferite tehnologii de declorurare a deşeurilor şi solului poluat au fost considereate alternative nereale (din punct de vedere financiar, tehnologic, al resurselor umane) pentru comuna Ţareuca. în plus, marea majoritate a alternativelor tehnologice de acest gen nu au fost testate în condiţiile Moldovei. De asemenea, au fost respinse astfel de alternative cum ar fi transportarea deşeurilor poluate pe un poligon centralizat (de ex., pentru îngropare într-o groapă specializată din s. Cişmichioi) sau depozitarea deşeurilor poluate în depozitele centrale ale bazei "Moldselhozhimia", din cauza caracterului lor ireal. Evident că astfel de alternative ca îngroparea deşeurilor de construcţie şi solurilor poluate în cariere parasite, rîpi sau construcţia unei noi gropi betonate, etc. au fost respinse din cauza incompatibilităţii lor cu politica ecologică naţională în domeniul managementului durabil al POP. Curăţarea teritoriului în caza metodelor "degradării biologice intense"28, care se utilizează în special pentru soiurile poluate, de asemenea nu are perspective pentru terenul RZ-ŢAREUCA-01, deorece procentajul de rămăşiţe de construcţie în volumul general de deşeuri poluate este destui de înalt, ceea ce nu permite utilizarea tehnologiei prevăzute pentru condiţii obişnuite de sol.

Alternativa tehnologică de bază aprobată pentru studiu

Reieşind din cele expuse mai sus, în calitate de decizie principială de bază pentru terenul RZ-ŢAREUCA-01 s-a ales: .  Construirea instalaţiei inginereşti în baza tehnologiei sarcofagului, care anterior a fost testată în condiţiile Moldovei şi care în prezent corespunde celor mai bune tehnologii disponibile (BAT), asigurînd astfel o reducere sigură a riscului parvenit de la deşeurile şi solul poluate pentru o perioadă de eel puţin 15-20 ani. In acest caz, pentru studiul de faţă, cerinţele de bază faţă de o astfel de instalaţie coincid cu cele din proiectul pilot30,31, şi anume: o Aleegrea unei amplasări topografice adecvate pentru instalaţie, care exlude riscul de alunecări de teren, rîpele, procesele de mişcare a solurilor după cutremure, inundaţiile şi inundaţiile subterane, spălarea sau distrugerea instalaţiei în urma precipitaţiilor abundente. o Proiectarea şi executarea minuţioasă a lucrărilor de construcţie, ceea ce garantează lipsa lăsării solului, păstrarea stratului exterior de protecţie a sarcofagului în urma ploilor puternice, topirea zăpezilor, vînturilor, etc. o Izolarea sigură a deşeurilor de construcţie poluate împotriva scoaterii  neautorizate şi cu uşurinţă din construcţia sarcofagului. o Prevenirea accesului neautorizat atît al oamenilor, cît şi al animalelor care pasc pe teritoriu. o Stivuirea ordonată şi bine gîndită a deşeurilor de construcţie şi solurilor cu un grad diferit de poluare în structura sarcofagului, ţinîndu-se cont de posibilele perspective îndepărtate de curăţare a lor sau utilizare a altor metode de lichidare. Sarcofagul (engl. cofferdam) reprezintă un depozit construit artificial în care se depozitează într-o anumită ordine rămăşiţele ce construcţie şi solurile poluate. Filtrarea poluării în apele subterane este exclusă graţie izolării fundului depozitului cu o căptuşeală aşternută (membrană). Teritoriul dimprejur (solul) de asemenea sunt protejate împotriva răspîndirii poluării care poate fi cauzată de vînt, pioi, topirea zăpezii şi alţi factori climaterici graţie ridicării unui terasament val în jurul depozitului şi utilizării unei cătpuşeli de acoperire (membrană). Integritatea de lungă durată a membranei aşternute este asigurată de lipsa contactului direct cu rămăşiţele îngropate ascuţite şi grele, iar a membranei de acoperire este asigurată de mici pante şi de un strat de sol curat, pe care se sădeşte o vegetaţie erbacee deasă. Accesul neautorizat la sarcofag este asigurat de o barieră de protecţie îngrădire, cu simboluri de preîntîmpinare şi alte măsuri. Sarcina principală a sarcofagului este să izoleze rămăşiţele poluate împotriva factorilor meteo şi a omului, astfel prevenind poluarea mediilor naturale.

Sarcofagul

Variantele analizate pentru realizarea alternativei tehnologice de bază

în prezentul studiu au fost analizate în detaliu variantele cele mai realiste pentru comuna Ţareuca, care pot fi grupate conform următoarelor categorii:

Amplasamentul sarcofagului

Varianta V.1.Amplasarea sarcofagului alături de clădirea existentă a depozitului (pe teritoriul alocat pentru depozitul de substanţe chimice toxice).

Varianta V.2.Amplasarea sarcofagului direct în locul fundamentului clădirii existente a depozitului.

Varianta V.3.Amplasarea sarcofagului într-un loc nou şi la depărtare de locul unde se află depozitul de substanţe chimice toxice.

Schemele de fond pentru formarea sarcofagului

Varianta V.4. Fara adîncirea în sol (fundul sarcofagului se afla pe suprafaţa nivelată a solului, ceea ce poate fi utilizat pentru variantele V.1. şi V.3.)

Varianta V.5. Cu adîncirea în groapa eliberată după demontarea fundamentului depozitului (poate fi utilizată cu varianta V.2.) încă două variante au fost analizate pe scurt în calitate de variante suplimentare, pe care le poate întîlni primăria la construcţia sarcofagului sau în timpul deciziei de a a se ocupa de lichidarea celui de-al doilea teren de poluare (RZ-ŢAREUCA-02):

Măsuri pentru terenul RZ-ŢAREUCA-02

Varianta V.6.Eliminarea stratului de sol poluat şi depozitarea lui în sarcofag, pe terenul RZ-ŢAREUCA-01 (poate fi utilizată dacă pe terenul RZ-ŢAREUCA-01 nu va destul sol pentru formarea corpului îngropării).

Varianta V.7. Utilizarea metodelor "degradării biologice intense" pentru curăţarea solului direct pe terenul RZ-ŢAREUCA-02. Astfel, mai jos este prezentată schema generală a variantelor analizate.

Variantele

Evaluarea variantelor

Evaluarea variantelor

Matricea de comparaţie a variantelorşi varianta recomandată

Toate variantele analizate mai sus sunt destui de realiste pentru comuna Ţareuca. Cu toate acestea, ele nu sunt echivalente din punct de vedere al protecţiei mediului şi sănătăţii, al siguranţei, precum şi al timpului, tehnicii şi personalului necesar pentru realizare atît din punct de vedere economic, cît şi social. Matricea de mai jos, demonstrează avantajele şi dezavantajele combinaţiei dintre variantele analizate în plan semicantitativ (scară relativă de 3 puncte, " cea mai buna" varianta este evaluată cu cele mai multe puncte).Matricea de comparaţie a variantelorşi varianta recomandată

După cum se vede din analiza de mai sus, două combinaţii de variante ("V.1. + V.4." şi "V.2. + V.5."), care ţin de instalaţia sarcofagului pe teritoriul care deja a fost alocat pentru amplasarea depozitului existent de substanţe chimice toxice, sunt cele mai preferate. Schemele de fond ale construcţiei şi amplasării sarcofagului pentru aceste combinaţii sunt prezentate în Anexele 5.1. şi, respectiv, 5.2. Atît în cursul inspecţiei, cît şi în procesul de dezbatere cu primăria şi grupul de iniţiativă (v. procesele verbale ale şedinţei grupului de iniţiativă, Anexa 3) nu s-au stabilit careva restricŢii semnificative pentru aceste variante. La necesitate, se poate aplica şi varianta "V.1. + V.4. + V.6.", care ia în consideraţie ambele terenuri de poluare din comună. Variantele de amplasare a sarcofagului V.1 şi V.2. sunt mai preferabile în comparaţie cu varianta V.3., care este mai costisitoare, necesită o transportare de proporţii a materialelor poluate, şi, un fapt care nu trebuie neglijat, este neceistatea de scoatere din uz a unor suprafeţe suplimentare de pămînturi fertile. Totuşi, ambele variante V.1 şi V.2. au dezavantajul că la o distanţă de 15-20 m de la depozitul existent se află o rîpă veche. Deşi depozitul a fost proiectat şi construit cu luar.ea în consideraţie a proceselor de formare a rîpei, totuşi acest factor.trebuie să fie analizat minuţios în procesul de luare a deciziei şi după obţinerea datelor cercetării geologice. Informaţia primită de la locuitori şi specialişti arată că timp de mulţi ani nu sa observat răspîndirea rîpei în direcţia depozitului. în partea de sus, rîpa este împădurită, acoperită cu copaci, arbuşti deşi, iarbă. Marginile rîpei sunt formate din rocă calcaroasă tare, ceea ce asigură stabilitatea ei relativă. La construcţia sarcofagului conform variantelor V.1 sau V.2. se recomandă a nu se lichida digurile de protecţi şi canalele de colectare a apelor existente pe terenul RZ-ŢAREUCA-01 (e posibil, să fie necesare măsuri de ordonare corespunzătoare a întregului teritoriu, repararea digurilor, reamenajarea canalelor). Un factor important este şi faptui că la construcţia sarcofagului nu va creşte încărcătura generală asupra teritoriului (deoarece masa depozitului şi sarcofagului va fi apropiată), iar graţie redistribuirii încărcăturii, presiunea pe unitate de suprafaţă poate chiar să se reducă. Aceast lucru este accentuat mai ales pentru varianta V.2., deoarece depozitul demontat, în fond, va fi înapoiat în acelaşii loc unde a fost construit, ceea ce este important pentru prevenirea alunecării pe gradientul terenurilorîn pantă. Variantele de construcţie a sarcofagului V.4. şi V.5. depind, în principiu, de faptui care dintre variantele anterioare - V.1 sau V.2. - vor fi luate drept bază. în această situaţie, varianta V.4. este mai simplu de implementat, însă necesită suplimentar recultivarea locului unde acum se află depozitul (umplerea cu sol curat, compactarea solurilor, sădirea ierbii, etc.). Spre deosebire de aceasta, varianta V.5. este mai complicată în implementare, deoarece necesită mai întîi demontarea depozitului şi păstrarea temporară a materialelor poluate pe teren înainte de aranjarea lor în sarcofagul pregătit. însă această varianta presupune o protecţie sigură a teritoriului împotriva răspîndirii poluării, deoarece zona cea mai poluată (zona "0") va fi "acoperită" de sarcofag. Astfel se garantează că, chiar dacă poluarea solurilor deja s-a răspîndit mai adînc de zona de excavare (mai adînc de 1,2 m), graţie membranelor de protecţie şi a digurilor sarcofagului, se va opri migraţia poluanţilor în straturile mai adînci. în plus, varianta V.5. de asemenea sigură o protecţie sigură a teritoriului, chiar dacă din cauza condiţiilor geologice, nu va fi posibil de excavat solurile la adîncimea recomandată. în rezultat, după construcţia sarcofagului, acesta va astupa cea mai poluată zonă din jurul depozitului existent, iar graţie membranelor şi a stratului superficial de protecţie, se va asigura chiar şi protecţia solului neexcavat. Pe lîngă aceasta, varianta V.5., graţie adîncirii suplimentare a sarcofagului în soluri, va necesita o suprafaţă mai mica în comparaţie cu varianta V.4., o cantitate mai mica de soluri suplimentare pentru formarea corpului sarcofagului, iar pantele sarcofagului pot fi construite mai line (însă cu respectarea anumitor înclinaţii care permit scurgerea umezelii care nimereşte pe vîrful sarcofagului). Ultimul factor (pantele) este important, deoarece aceasta va asigura o stabilitate mai mare stratului extern de sol împotriva alunecării, şi, respectiv, o protecţie mai buna a membranei de acoperire, iar prin urmare şi durata de viaţă a întregii instalaţii. Totuşi, varianta V.5. poate necesita o protecţie suplimentară împotriva filtrării laterale a apelor subterane (deşi acest lucru e puţin probabil, deoarece rocile din stratui de bază sunt fisurate, ceea ce de fapt formează vectorul vertical de filtrare). în.ansamblu, ţinînd cont de un întreg complex de factori, prezentul studiu recomandă primăriei Ţareuca să utilizeze drept bază pentru proiectare varianta "V.2. + V.5.", adică amplasarea sarcofagului în groapa care se va forma în urma demontării depozitului de substanţe chimice toxice.

Evaluarea cheltuielilor investiţionale şi de exploatare

Îîn baza schemei inginereşti principiale pentru varianta «V.2. + V.5.», s-a efectuat o evaluare preliminară a cheltuielilor necesare pentru distrugerea depozitului de substanţe chimice toxice şi construirea sarcofagului. La calculare s-au utilizat datele medii cu privire la costui materialelor de construcţie, al lucrărilor şi arenzii tehnicii şi echipamentului. Anexa 6 reflectă divizarea conform principalelor direcţii ale lucrărilor. Conform datelor preliminare de evaluare, costui de deviz general al lucrărilor necesare pentru lichidarea terenului de poluare poate fi în limitele a 650 000 - 670 000 lei, ceea ce include costui contractului cu firma de construcţii, precum şi lucrările de monitorizare, instruire şi control asupra lichidării sursei de poluare. Tabelul de mai jos demonstrează indicii comparativi pentru comuna ŢAREUCA şi proiectele pilot analogice.Evaluarea cheltuielilor investiţionale şi de exploatare

După cum se observă din datele prezentate, costui îngropării unui metru cub de materiale poluate pentru comuna ŢAREUCA s-a dovedit a fi mai înalt decît eel din proiectele pilot. însă acest fapt este legat de următorii factori obiectivi: o Necesitatea de a distruge clădirea depozitului în care se află un număr semnificativ de elemente de beton (pe terenurile din Step-Soci şi Bujor construcţiile practice lipseau, iar pe terenul din Congaz depozitul era din piatră calcaroasă tăiată, fara acoperiş din beton şi coloane armate, grinzi). o Scumpirea semnificativă a combustibilului şi a serviciilor firmelor de construcţii o Necesitatea de a extragere şi aprovizionare cu materiale suplimentare (nisip şi argilă, necesare pentru umplerea fundului sarcofagului pentru protecţia stratului de jos al peliculei, deoarece terenul este amplasat pe soluri stîncoase; carierele locale accesibile se află la o distanţă de 10-15 km de teren) Astfel, cheltuielile investiţionale evaluate sunt destui de realiste, însă trebuie de accentuat că preţul final poate fi determinat doar după pregătirea proiectului de lucru, coordonării lui şi elaborării finale a devizului de cheltuieli. Cheltuielile de exploatare pentru întreţinerea sarcofagului în stare corespunzătoare sunt destui de reduse, deoarece principalele măsuri după finisarea construcţiei constau în: o Inspectarea sarcofagului o data pe an şi în urma precipitaţiilor abundente o Umplerea cu sol (după necesitate, dacă există deteriorări nesemnificative ale stratului superior al sarcofagului) prin metode manuale şi sădirea ierbii o Defrişarea plantelor (arbuşti, puieţi de copaci, plante multianuale cu rădăcini man) cu sistem de rădăcini lungi care cresc pe sarcofag (în primii 2-3 ani pînă la formarea finală a unui strat des de iarbă) o Reparaţia barierei de protecţie, vopsire (o data la 5 ani) Astfel, cheltuielile de exploatare pot fi evaluate la 15-20 om-zile pe an, iar echivalentui financiar fiind de nu mai mult de 2 000 - 4 000 lei pe an. Aceste lucrări şi cheltuieli vor fi acoperite de contribuţia comunei ŢAREUCA cu regularitate.